RizikaNemociPrsu.czMUDr. Josef Patera, CSc.

Témata

MAMMOGRAFIE

ULTRAZVUK

BOLESTI PRSU

DYSPLAZIE

CYSTY V PRSOU

FIBROADENOMY

RIZIKOVÉ FAKTORY

ANTIKONCEPCE

NÁHRADNÍ HORMONÁLNÍ LÉČBA

PODPRSENKA

MASTOPATIE

SEKRECE

GYNEKOMASTIE

Ordinace
Ordinace pro nemoci prsu

RizikaNemociPrsu.cz
Zpět na hlavní stránku

Co znamenají názvy témat a mé názory k nim

  Návrhy na nová témata


MAMMOGRAFIE

        Vyšetřovací metoda založená na principu pronikání určitého typu záření tkáněmi. V závislosti na vlastnostech použitého záření a tkání, jimiž záření prostupuje, dochází buď k průniku, nebo pohlcování záření. Po zachycení prostupujících paprsků na film, nebo v počítačovém systému, je obraz analyzován. Jsou zjišťovány i velice jemné změny v architektuře prsu, které dovolí zkušenému lékaři- radiodiagnostikovi posoudit přítomnost, či nepřítomnost nádoru, nebo jeho nepřímých známek, a dále nenádorové změny, které doplňují informace o celkovém stavu prsů.

        Mammografie je velice citlivá metoda. Pokud je správně doporučena, provedena, analyzována a jejich výsledků dostatečně využito - přináší mnoho pozitivního pro každou jednotlivou ženu, i pro celý komplex péče o prsa. Pokud je tomu naopak - tedy, pokud je prováděna bez ohledu na využitelnost ( odesílání mladých žen s velkou hustotou vazivových změn v prsou, nebo i starších žen s netypickým tvarem, či malou velikostí prsů na mammografii, kde by mělo být provedeno spíše ultrazvukové vyšetření), pokud popis nepřináší dostatek informací pro klinika, nebo klinik dostatečně nevyužije výsledků poskytnutých radiodiagnostikem - pak je pozitivní přínos této metody ztracen.

Nahoru


ULTRAZVUK

         Metoda založená na principu prostupu a odrazu ultrazvukových vln tkáněmi lidského těla. Ultrazvuk provedený na kvalitním přístroji a odborně vzdělaným a zkušeným lékařem přináší mnoho důležitých informací o stavu prsů a okolních struktur ( např. stavu uzlin v podpaží a dalších oblastech ). Má odlišné výhody a omezení než mammografie. Je vhodný především pro mladší ženy s vysokou hustotou vazivových změn, je schopen přesněji detekovat některé specifické stavy prsů ( cysty, nezhoubné nádorky prsů, změny v prokrvení, aj. ). Má však své místo i při vyšetření starších žen. Při podezření na nádorové onemocnění v mammografickém obraze doplňuje informace a zpřesňuje celkové výsledky.

Nahoru


BOLESTI  PRSU

        Lze je rozdělit na cyklické ( opakující se ), které jsou vázány na menstruační cyklus žen, a dále na necyklické, které se objevují bez závislosti na cyklu, mají různé příčiny, intenzitu a trvání.

        Cyklické bolesti se objevují především v 2. polovině cyklu, jsou spojeny z hormonální- mi změnami, mohou trvat 3-14 dní, většinou mizí s nástupem měsíčků. Intenzita kolísá od mírného napětí, přes citlivost na dotek, až po výrazné stálé bolesti. Bývají součástí tzv. předmenstruačního syndromu. Obtěžující cyklické bolesti se vyskytují asi u 40 % žen ( tvoří 60-80 % všech bolestivých stavů prsů ).

        Někdy jsem se od žen při prvním vyšetření v ordinaci dozvěděl, že jim jejich ošetřující lékař na sdělení, že mívají tyto potíže, řekl - " To je normální, co chcete, vždyť jste ženská, s tím se nedá nic dělat, to ničemu nevadí ..." Ne nesouhlasím! Není to normální, jako není normální bolest zubů, bolest žaludku, nebo žlučníku. Bolest v každém místě lidského těla je důležitou informací o stavu orgánu, nebo oblastí těla. Tuto informaci je nutno analyzovat a pokusit se příčinu bolesti odstranit, nebo alespoň zmírnit. Cyklické bolesti žen nejsou normální, jsou pouze obvyklé a dosti časté. Jsou důležitým znakem zvýšené citlivosti prsů na hormonální vlivy.

        Cyklické bolesti lze účinně omezovat, nebo dokonce zcela odstranit. Nemusí se vždy jednat o hormonální léky, dosti často v tomto případě používané. Určitou pozitivní roli zde ovšem může hrát nasazení hormonální antikoncepce, která při nepravidelnostech cyklu spojených s většími bolestmi před měsíčky může tento problém zmírnit. Existují ovšem i jiné jednoduché a účinné metody bez vedlejších účinků. (např. vitamin B6, pupalkový olej aj.). V odborném tisku lze najít názory odporující tomuto tvrzení, ale upřímně řečeno, obsah textu těchto odborných článků takto postiženým ženám v jejich trápení nikdy nijak nepomohl. Zato ženy, které tyto jednoduché způsoby odstranění bolestí vyzkoušely - ví své.

        Necyklické bolesti - někdy nepravidelné, jindy opět trvalé a dlouhodobé bolesti prsů nevázané na cyklus ženy, mají mnoho příčin. Pokud si odmyslíme bolesti, které mají původ mimo prsa ( záněty chrupavek žeber, bolesti vycházející z vnitřních orgánů hrudníku, nebo způsobované poruchami páteře ), pak stále zbývá velká část, které mají svou příčinu ve zvýšení citlivosti vlastní prsní žlázy. Jen v mizivém procentu souvisí tyto bolesti s nádory. Výrazně častěji jde o nadměrnou citlivost žláz na mnoho podnětů( chlad, fyzická námaha, infekční onemocnění kdekoli v těle ). Někdy souvisí z hormonálními změnami a začínají prodlužováním cyklických bolestí, až se z nich stávají bolesti trvalé. Stejně jako u cyklických bolestí - jsou i tyto důležitou a zřetelnou informací o dráždění prsů a ženy by měly být léčeny. Veškerá péče by neměla skončit jen obvyklým vyšetřením ženy s jejich "uklidněním", že se nejedná o nádorový proces. Necyklické bolesti lze ve většině případů účinně omezit, a nebo zcela odstranit.

Nahoru


DYSPLAZIE

        Tímto odborným názvem, který si často přečtete na výsledcích svých mammografických a ultrazvukových nálezů, se označuje komplex převážně vazivových změn, které souvisí především s hormonální citlivostí žláz. Jsou to známé hrčky, bulky a pruhy v prsou, které se často před měsíčky zvýrazní. Někdy je jich tolik, že zhoršují přehlednost, nejen při sebevyšetřování,ale také při vyšetření lékařem, nebo některou zobrazovací metodou. Tyto morfologické ( tvarové ) změny nejsou příčinou bolestí, se kterými se často kombinují, ale jsou stejně jako ony společnou známkou citlivosti prsů. Mohou se v průběhu cyklu i života ženy měnit. Nejsou příčinou vniku nádorů, mohou však nádorový růst částečně skrýt. Stejně jako bolesti prsů, jsou důležitou informací pro zkušeného lékaře a znalost jejich příčin a dynamiky změn může přinést mnoho dobrého pro ženu. Není nutno je přeceňovat, ale jejich ignorování, nebo dokazování jejich nedůležitosti v některých odborných článcích je nedobré.

Nahoru


CYSTY  V  PRSOU

        V prsních žlázách se občas mohou vyskytnout cysty (měchýřky) - nejlépe zjistitelné ultrazvukem. Mohou být drobné - několik milimetrů, ale také veliké - několik centimetrů, často naplněné tekutinou a bolestivé. Náhled na ně by měl být podobný jako u dysplazií - nejsou v přímé souvislosti s nádory, ale jsou důležitou informací o funkčních změnách a poruchách žlázy. Malé cysty většinou nepřinášejí obtíže, velké však mohou svým rozsahem, náplní a častými záněty v okolí velice znepříjemnit život a někdy mohou samy o sobě znamenat určité zvýšení rizika pro závažnější onemocnění prsu. Zastávám názor, že cystické postižení prsů lze ovlivňovat a ne jen dlouhodobě sledovat ultrazvukem a čekat, až časem samy zmizí. Souhlasím s tím, že se nejedná ve většině případů o onemocnění v klasickém pojetí slova, ale o stav žlázy, který souvisí s určitými poruchami obvyklých změn během cyklu. Při překročení rozsahu takovýchto změn však už lze nazvat tento stav cystickou nemocí a jako na takovou je nutno se na ni dívat a přistupovat k ní.

Nahoru


FIBROADENOMY

        Tuhé, občas bolestivé, menší i větší ohraničené bulky v prsou, dobře zjistitelné ultrazvukem. Postihují především mladší ženy. Neznamenají přímé zvýšení možnosti vzniku nádoru, a není je nutno, až na výjimky chirurgicky odstraňovat. Tyto výjimky tvoří velké ( více než 2 cm v průměru ), zvětšující se, zánětlivě změněné a bolestivé fibroadenomy. Dále jsou to ty, které na ultrazvuku vykazují známky dráždění, zvýšené prokrvení v oblasti,a nebo budí z jiného hlediska podezření . Vždy je nutno při chirurgickém odstranění vyšetřit vzorek histologicky. Při dlouhodobém sledování vyžadují vyšší pozornost tzv. komplexní fibroadenomy, tzn. ty, které jsou spojeny s výskytem cyst v prsou.

Nahoru


RIZIKOVÉ  FAKTORY

        Skutečnosti, které nějakým způsobem souvisí s chorobou, nemusí být jejich přímou příčinou, ale jejich výskyt, nebo určitá jejich forma se objevuje ve zvýšené míře v souvislosti se vznikem příslušné choroby. V tomto případě jde o rizikové faktory (dále - RF ) nádoru prsu. O RF nádoru prsu se píše a diskutuje více než 30 let. Některé jsou již známy dlouho, některé byly odhaleny nedávno. Nejznámější je výskyt nádorů prsu a některých dalších typů v rodině, dále reprodukční RF ( věk objevení prvních měsíčků, věk prvního porodu a další ) a konečně i některé osobní charakteristiky. To jsou ty nejznámější, nejčastěji zjišťované, ale ne jediné a mnohdy ne biologicky nejdůležitější. Vznik nádorů je složitý, dlouhodobý a mnohastupňový proces, kde hraje roli řada nám známých, ale také ještě neodhalených faktorů. Každý nový pokrok v pochopení platnosti a závažnosti jednotlivých RF a jejich vzájemných souvislostí přináší nové možnosti v oblasti prevence, vyhledávání i léčby nádorových onemocnění.

Nahoru


HORMONÁLNÍ  ANTIKONCEPCE

        V současné době používané preparáty ( s nízkými hladinami estrogenů ) nejsou považovány za riziko pro prsa. Svým pozitivním vlivem na pravidelnost měsíčků a úpravu hormonálních poruch spíše celkovému stavu mohou prospět. Poněkud jiná je otázka citlivosti jednotlivých žen na různé preparáty. Pro každou ženu může být tím nejoptimálnějším zcela jiný přípravek.

Nahoru


NÁHRADNÍ  HORMONÁLNÍ  LÉČBA

        Podávání hormonů ( estrogenů, nebo kombinace estrogenů a různých forem progesteronu ) v souvislosti s přechodem má mnoho zastánců a odpůrců. Otázkou podle mne není, zda dávat, nebo ne, ale komu ano a komu ne, jaké dávky a jakým způsobem. Každý člověk na světě je zcela odlišné individuum od ostatních. Proto by měl každý lékař přistupovat k podávání hormonů individuálně. Nutné je posouzení všech pro a proti - co nejpřesnější zhodnocení všech dosažitelných informací o stavu přechodových potíží, stavu kostí, prsů, možných chronických nemocí ovlivňujících nasazení hormonů. Délka podávání je stále diskutována, často je udávána optimální doba asi 5 let, domnívám se ovšem, že i zde bude vhodné individuální posouzení.

Nahoru


PODPRSENKA

        Nepostradatelná součást oděvu žen. Svou konstrukcí zlepšuje většinou vzhled, sebevědomí a někdy i životní komfort žen. Z pohledu mammologa však přináší některá úskalí. Tísnící podprsenky, především jejich výztuže v zevních částech mohou svým dlouhotrvajícím a opakovaným tlakem vést k chronickým problémům, bolestem a následným komplikacím. O co jde? Intenzivní, nebo dlouhodobý tlak může způsobovat v určitých místech ztížené prokrvení, omezené odplavování odpadových látek z tkání, zhoršené zásobování kyslíkem a potřebnými živinami. Ve svém důsledku může tlak zvyšovat množství a hutnost vazivových změn a také postupně zvyšovat citlivost prsů na různé vnitřní a zevní vlivy. Ne, nejsem nepřítelem podprsenek, jsem jen proti nevhodným podprsenkám. Nejdůležitější při nákupu podprsenky je, kromě estetického hlediska, tvar a typ výztuží a pohodlí ( tzn. bez výrazných tlakových pocitů v některých oblastech ).

Nahoru


MASTOPATIE

        Mastopatie je obecný název pro morfologickou změnu v prsu, především jsou tím myšleny dysplazie.

Nahoru


Sekrece (výtok) z bradavky.

        Kromě fyziologických stavů (těhotenstí a kojení) může docházet občas k výtokům z bradavky, buď oboustrannému, nebo jednostrannému. Sekret může být čirý (vodový), bělavý, žlutavě, jantarově, či zelenavě zbravený, může mít v sobě příměs hnisu, nebo krve. První typy, jen mírně zbarvené výtoky, většinou neznamenají závažnější problém, mohou souviset s cystickým postižením prsů. Specializované vyšetření je však vhodné. Výtok s příměsí hnisu, nebo krve je již varovným znamením. Nemusí jít o nádorové onemocnění, často jde o určité postižení vývodů, ale přesto, takový nález vyžaduje vždy neodkladné vyšetření specialistou na nemoci prsu. Malé množství zaschlého, většinou nezbarveného výtoku na bradavce, či prádle nemusí znamenat problém. Vývody mají určitou schopnost samočištění, jehož produktem toto malé množství nezbarveného sekretu bývá. Při velkém množství je však vždy vhodné vyšetření.

Nahoru


Gynekomastie.

        Jedná se o zvětšení prsních žláz u mužů. Ti mají také základy žláz, ale v období puberty nedochází k jejich rozvoji jako u žen. Během života mužů však může dojít k situacím (hormonání poruchy, nadměrné používání některých hormonů – např. pro rozvoj svalové hmoty u kulturistů, používání některých léků), kdy se jinak zakrnělé prsní žlázy začnou zvětšovat, často jsou bolestivé a mohou se v nich objevovat stejná postižení jako u žen (vazivová zahuštení, cysty, fibroadenomy, výrazné dlouhotrvající bolesti aj.) Vznik nádorů v prsních žlázách mužů je podstatně méně častý, ne však zanedbatelný (na 100 nádorových onemocnění prsů u žen připadá l nádorové onemocnění u mužů). Z těchto informací vyplývá, že i muži v případě určitých problémů v oblasti svých prsů nemají otálet s vyšetřením a event. léčbou na specializovaném pracovišti.

Nahoru

Návrhy na nová témata
Zde můžete zadat návrhy na nová témata z oboru mammologie, která by Vás zajímala:

         
 

© RizikaNemociPrsu.cz 2001